Ινστιτουτο αναπτυξης νεανικων θεσεων

Ορα­ματι­ζόμα­στε την Κύπρο του μέλλ­οντος ως ένα κέν­τρο επι­χειρη­ματι­κότη­τας, έρευ­νας και καινο­τομί­ας.

“Απώ­τερος σκο­πός η ανά­πτυξη προ­τάσε­ων για βελ­τίω­ση της ποιό­τητας ζωής στην Κύπρο αλλά και η εκ­προ­σώπη­ση νέων ιδεών και τάσεων από νέους επι­στήμο­νες.”

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

To Ινστι­τούτο απο­τελείται από 4 δια­φορετικές ομά­δες, οι οποίες ανα­πτύσσουν τη δική τους θεματο­λογία που κα­λύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμά­των, όπως η οικο­νομία, η επι­χει­ρηματικό­τητα, η ισό­τητα, η εσω­τερι­κή και εξω­τερι­κή πολι­τική, το περι­βάλλον και η ενέ­ργεια. Απώ­τερος σκοπός η ανά­πτυξη προ­τάσεων για βελ­τίωση της ποιό­τητας ζωής στην Κύπρο, αλλά και η εκπρο­σώπηση νέων ιδεών και τάσεων από νέους επι­στήμο­νες. Το Ινστι­τούτο εργά­ζεται για να αξιο­ποιήσει τις γνώσεις των νέων ανθρώ­πων και να φέρει κοντά τους νέους επι­στήμο­νες, δίνο­ντας έτσι βήμα στη νέα γενιά, για ένα καλύ­τερο αύ­ριο.

ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ