ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ινστιτουτο Αναπτυξης
Νεανικων Θεσεων (ΙΑΝΘ)

Το Ινστι­τούτο Ανά­πτυ­ξης Νεα­νικ­ών Θέ­σεων είναι το απο­τέλε­σμα ενός κοινού ορά­ματος μιας πα­ρέας νέ­ων ανθρ­ώπων που προ­σδο­κούν σε μία καλύ­τερη Κύπρο. Με την δημι­ουργ­ία του ΙΑΝΘ στο­χεύ­ουν να δώ­σουν βήμα στους νέους του τόπου μας και να εν­δυνα­μώσ­ουν την φωνή τους. Παρά­λληλα, μέσω της ουσι­αστι­κής προ­ώθη­σης των νεα­νικ­ών θέ­σεων, επι­διώ­κουν να συμ­βάλ­ουν έμ­πρα­κτα στην δια­μόρ­φωση της Κύπ­ρου του αύριο. Το συμ­βού­λιο του Ινστι­τούτου είναι ανοι­κτό και προ­σκα­λεί όλους τους εν­δια­φερό­μενους να δηλώ­σουν συμ­μετο­χή σε αυτήν τη πρω­τοβουλία.

Το Ινστιτούτο αποτελεί
μια ανοιχτή πλατφόρμα
επικοινωνίας και δημόσιου
διαλόγου όπου η κάθε
τεκμηριωμένη κριτική είναι
καλοδεχούμενη.
Δήμος Γεωργιάδης
Ιδρυτής

Αποστολη του Ινστιτουτου

Απο­στο­λή του Ινστι­τού­του είναι να αξιο­ποιη­θεί η φωνή και οι ιδέες των νέων, με την διε­ξαγω­γή ερευ­νών, την ανά­πτυξη νέων προ­τάσεων, την δημι­ουρ­γία τεκ­μηριω­μένων θέσεων, όπως επίσης και την προ­ώθηση του δια­λόγου και της συ­λλογ­ικής εργα­σίας. Απο­τελ­είται από 4 δια­φορε­τικές ομά­δες οι οποίες ανα­πτύ­σσουν την δική τους θεμα­τολο­γία που καλύ­πτει ένα ευρύ φά­σμα θεμ­άτων όπως η οικο­νομία, η επι­χειρη­ματι­κότητα, η ισό­τητα, η εσω­τερι­κή και εξω­τερι­κή πολι­τική, το περι­βάλλ­ον και η ενέ­ργεια.

Απώ­τερος σκο­πός η ανά­πτυξη προ­τάσε­ων για βελ­τίω­ση της ποιό­τητας ζωής στην Κύπ­ρο αλλά και η εκ­προσώ­πηση νέων ιδεών και τάσεων από ανα­γνωρι­σμένους επι­στήμο­νες. Το Ινστι­τούτο λει­του­ργεί ως δεξα­μενή σκέ­ψης (thin­ktank), όπου εκ­φρά­ζον­ται οι ανη­συχί­ες και οι προ­βλημα­τισμοί των νέων, και όχι μόνο. Παρά­λληλα διε­ξάγο­νται μελέ­τες αντι­μετώπ­ισης ποι­κίλ­ων ζητη­μάτων ώστε να δια­μορφω­θούν προ­τάσεις για ανά­πτυξη της Κύπ­ρου, τόσο σε κοινω­νικό, όσο και σε πολι­τικό επί­πεδο. Οραμα­τιζό­μαστε την Κύπ­ρο του μέλλ­οντος ως ένα κέν­τρο επι­χειρη­ματι­κότη­τας, έρευ­νας και καινο­τομίας όπου οι πολί­τες θα απο­λαμβά­νουν υψηλό βιο­τικό επί­πεδο, στις προ­δια­γρα­φές ενός ισχυ­ρού σύγ­χρο­νου Ευρω­παϊ­κού κρά­τους.
Ομάδες
0
Μέλη
0 +