ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οικονοµία – Επιχειρηµατικότητα

Ανα­γνωρί­ζον­τας τα προ­βλή­µατα αλλά και τα περι­θώρια βελ­τίω­σης, η Οµά­δα της Οικο­νοµί­ας έχει δηµι­ουργη­θεί µε σκο­πό την συ­ζήτη­ση και την παρα­γωγή πρωτο­πορι­ακών ιδεών για βελ­τίωση της Κυπρι­ακής οικο­νοµ­ίας. Η οµάδα δεν κατα­πιά­νεται όµως απο­κλει­στι­κά µε την Κυπ­ριακή οικο­νοµία αλλά ανα­λύει και την πα­γκό­σµια οικο­νοµία ανα­πτύ­σσο­ντας προ­τάσεις για θέ­µατα που αντι­µετω­πίζο­νται σε όλο τον κόσμο. Η οµάδα κατα­ρτίζε­ται από νεα­ρούς επι­στήµο­νες µε εµπει­ρία σε διά­φορα τµή­µατα του χρηµα­τοοικο­νοµι­κού τοµέα και µε τις απα­ραίτ­ητες βάσεις και γνώ­σεις για βαθυ­στόχα­στη ανά­λυση. Η οικο­νοµία και η επι­χειρη­µατι­κότη­τα είναι βασι­κοί πυλώ­νες για µια χώρα, όπως επί­σης και ο λόγος που η κοινω­νία επη­ρεά­ζον­ται αρνη­τικά η θετι­κά. Μια δυ­νατή οικο­νοµ­ία µπο­ρεί να προ­σφέ­ρει ευη­µερία και ανά­πτυξη στον λαό µας, βελ­τιώ­νοντας έτσι την ποιό­τητα ζωής, που είναι και ο πιο σηµα­ντικός σκο­πός οποιον­δήποτε οικο­νοµι­κών µέτρων.

Περιβάλλον – Ενέργεια

Η Οµά­δα Περι­βάλλο­ντος και Ενέ­ργειας κατα­πιάνε­ται µε την µελέ­τη και συζή­τηση θεµά­των που αφο­ρούν τις επι­πτώ­σεις της κλιµα­τικής αλλα­γής, αλλά και τις ευ­και­ρίες που µπο­ρούν να ανα­δυθούν µέσω της πρά­σινης ανά­πτυξης. Οι νεαροί επι­στήµο­νες που την απα­ρτί­ζουν, προ­σδοκ­ούν να εµ­βαθ­ύνουν σε πτυχές όπως οι ανα­νεώ­σιµες πηγές ενέ­ργειας και ο οικο­τουρι­σµός. Σκοπός μέσω διά­φορων µελε­τών, να παρου­σια­στούν προ­τάσεις για το πως η Κύπ­ρος µπο­ρεί να επω­φελη­θεί και να προ­χωρή­σει σε µια νέα, πρά­σινη εποχή όπου η ανά­πτυξη θα συµ­βαδ­ίζει µε τον σεβ­ασµό προς το περι­βάλλον. Με δεδο­µένο ότι οι φυσι­κοί πόροι έχουν δια­χρονι­κά απο­τελέ­σει τον ακρο­γωνι­αίο λίθο της ανά­πτυξης του πολι­τισ­µού µας, η οµάδα στο­χεύει στην ευαι­σθητο­ποίηση των νέων σχε­τικά µε την δια­φύλα­ξη του περι­βάλλο­ντος, συµ­βάλλο­ντας έτσι και στην δηµι­ουργ­ία οικο­λογι­κής συνεί­δησης στην ευρύ­τερη κοινω­νία.

Κοινωνικά Θέµατα

Η Οµάδα Κοινω­νικ­ών θεμά­των έχει ως στόχο τον εν­τοπι­σµό δια­χρονι­κών ζητη­µάτων αν­ισό­τητ­ας τα οποία απα­σχο­λούν τόσο τη νέα γενιά όσο και την κοινω­νία ευρύ­τερα, ανε­ξαρτή­τως φύλου, ηλι­κίας, ιθα­γένει­ας και πεπ­οιθή­σεων. Μέσω της διε­ξαγω­γής εκτε­νούς έρευ­νας και µε­λέ­της επί των υπό εξέ­ταση ζητη­µάτων, αλλά και µέσω συζή­τησης µε τους πολί­τες και τους αρµό­διους φο­ρείς, η ομάδα επι­διώ­κει την δημι­ουργ­ία καινο­τόμων προ­τάσεων για την αντι­μετώ­πιση δια­φόρων κοινω­νικών προβλη­μάτων.

Η ατζέ­ντα της οµάδας περι­λαμβ­άνει, µε­τα­ξύ άλλων, κατα­πολέ­μηση της ανε­ργίας, ανά­πτυξη του βιο­τικού επι­πέδ­ου, κυκλο­φορι­ακή αγωγή και οδική ασφά­λεια, θέ­µατα δια­κρί­σεων, βίας, παρε­νόχλ­ησης και κακο­ποίη­σης. Ειδι­κότε­ρα, η οµάδα θα ασχο­ληθεί µε τη «Στρα­τηγ­ική για την ισό­τητα των φύλων 2020-2025» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τους βασι­κούς πυλώ­νες αυτής, µε σκο­πό την προώ­θηση προ­τά­σεων οι οποίες δύνα­νται να αφο­µοιω­θούν από την Κυπ­ριακή κοινω­νία.

Εξωτερική πολιτική – Ευρωπαϊκά θέµατα

H Οµάδα της Εξω­τερι­κής Πολι­τικ­ής και των Ευρω­παϊ­κών Θεµά­των απο­τελ­είτ­αι από νέους επι­στή­µονες που εν­δια­φέρ­ονται να κατα­πια­στούν µε τις διά­φορες πτυ­χές της εξω­τερι­κής πολι­τικής και όχι μόνο. Συνή­θως αυτές συν­δέο­νται µε τη σκλη­ρή ισχύ και τα σο­βα­ρά προ­βλή­µατα που προ­καλ­ούν­ται µε τις αντι­παρα­θέσεις και τις εχθρο­πρα­ξίες των εθνών-κρατών, ή έχουν να κά­νουν µε την ήπια ισχύ και τους επι­βραδυ­νόµε­νους ρυθ­µούς της δια­πραγ­µάτε­υσης για την κλι­µατι­κή αλλ­αγή και τα Ευρω­παϊ­κά δρώ­µενα. Από τη γέν­νησή της, η Κυπ­ρια­κή Δηµο­κρα­τία απο­τέλε­σε αντι­κεί­µενο έντ­ονου πολι­τικ­ού δια­λόγου όσον αφορά τους εξω­τερι­κούς προ­σανα­τολι­σµούς που θα έπ­ρεπε να ακο­λου­θήσει.

Η Οµά­δα προ­σδοκά να ανα­πτύ­ξει πυ­λώνες της εξω­τερι­κής πολι­τικής πέραν των παρα­δοσι­ακών θεµά­των που απα­σχο­λούν την Κυπ­ριακή Δηµο­κρατ­ία και την Ευρώ­πη. Απώ­τερος σκο­πός να εξε­ρευ­νήσει νέες θεµα­τολο­γίες, όπως ο ρόλος των γυ­ναι­κών στην ειρήνη και την ασφά­λεια, µε γνώ­µονα το Εθ­νικό Σχέ­διο Δρά­σης 2021-2025 της Κυπ­ριακής Δηµο­κρα­τίας για την εφα­ρµογή του ψηφί­σµατος 1325 του Συµ­βου­λίου Ασφα­λείας των Ηνω­µένων Εθνών. Θα ήµα­σταν αφε­λείς εάν παρου­σιά­ζαµε άµεσους τρό­πους αντι­µετώ­πισης των προ­βλη­µάτων της εξω­τερι­κής πολι­τικής. Εν­τού­τοις, υπά­ρχει εύφορο έδα­φος για να προ­ταθ­ούν διά­φορες ιδέες και προ­οπτι­κές, τις οποίες η Κύπ­ρος θα µπο­ρού­σε να εξε­ρευ­νήσει περαι­τέρω, με κύριο µέ­ληµα τη δια­σφά­λιση των εθνι­κών µας συµ­φερ­όντων.